Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam sửa đổi ngày 09/01/2018, theo đó sửa đổi nội dung tại Điều 10 và Khoản 11.1 Điều 11 về vốn điều lệ Công ty theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 02/GPĐC-UBCK ngày 09/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.