Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sunshine Homes xin gửi lời cảm ơn đến Quý công ty đã đồng hành, hỗ trợ chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Chúng tôi đang đề cập đến:

  1. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm rằng bảo lãnh, có lãi suất cố định, phát hành năm 2020, đáo hạn năm 2022 được Công ty Cổ phần Sunshine Homes phát hành với tổng mệnh giá đang lưu hành là 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng Việt Nam (“Trái Phiếu”)
  2. Trái phiếu có các điều kiện và điều khoản (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”) như được quy định tại phụ lục 1 đính kèm hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 301220/HĐĐD/VPS-SSH được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, cùng với các phụ lục sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh vào từng thời điểm.
  3. Hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký số 301220/HĐLK/VPS-SSH được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, cùng với các phụ lục sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh vào từng thời điểm.
  4. Thỏa thuận tham gia hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký số 1412/TTTG/SSH-KSS ngày 14 tháng 12 năm 2021 giữa Tổ Chức Phát Hành và KSS

Theo Điều 9.2 “Quyền Chọn Mua Trái Phiếu” của Các Điều Kiện Trái Phiếu (“Điều 9.2”) có nêu “Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu đang lưu hành” và theo Mục (a) của Điều 9.2 này: “Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành và không phải chịu phú mua lại trước hạn với điều kiện phải thông báo trước bằng văn bản gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tối thiếu là 90 (chín mươi) ngày trước ngày thực hiện việc mua lại”.

Tuy nhiên, do nhu cầu giảm dư nợ Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành gửi công văn này để yêu cầu triệu tập hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký về việc rút ngắn thời gian nêu trên. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành mà không phải chịu chi phí mua lại trước hạn với điều kiện phải thông báo trước bằng văn bản gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tối thiếu 10 (mười) ngày trước ngày dự kiến mua lại.