I.Thay đổi tên Công ty:

1. Thông tin trước khi thay đổi:

-Tên tổ chức:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

-Mã thành viên: 047

-Tên tiếng anh:KS Securities Joint Stock Company

-Tên giao dịch:KS Securities

-Tên viết tắt:KSS

2. Thông tin sau thay đổi:

-Tên tổ chức:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND

-Mã thành viên:047

-Tên tiếng anh:SmartMind Securities Joint Stock Company

-Tên giao dịch:SmartMind Securities

-Tên viết tắt: SMDS

II. Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật

1. Thông tin trước khi thay đổi:

-Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật:Đỗ Thị Định

-Giới tính:Nữ

-Chức danh:Chủ tịch Hội đồng Quản trị

-Quốc tịch:Việt Nam

-Ngày tháng năm sinh:26/12/1983

2. Thông tin sau thay đổi:

-Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật:Nguyễn Nam Hưng

-Giới tính:Nam

-Chức danh:Chủ tịch Hội đồng Quản trị

-Quốc tịch:Việt Nam

-Ngày tháng năm sinh:03/09/1981

III. Lý do thay đổi: Hoàn thiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

IV. Ngày có hiệu lực: 26/10/2023

V. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 27/10/2023

VI. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2023 tại đường dẫn https://kss.com.vn/cong-bo-thong-tin/