1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:
    Công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Giấy mời và các tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được Cổ phần chứng khoán KS công bố trên trang thông tin điện tử của KSS tại đường dẫn: https://kss.com.vn/dai-hoi-dong-co-cong/