Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố Nghị quyết số 14/2022/NQ-ĐHĐCĐ về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 07/11/2022 theo nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022.