1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:
    Bà Nguyễn Thị Thu Hà không còn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KS kể từ ngày 17/12/2022 theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 16/12/2022, theo nguyện vọng cá nhân.