Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 của KSS, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau: 

Trường hợp bổ nhiệm: 

– Bà: Đỗ Thị Định 

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị 

– Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

– Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 19/07/2022 cho đến khi có thông báo huỷ bỏ 

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/07/2022 

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: 

Ông: Nguyễn Nam Hưng 

– Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

– Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân 

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2022