1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Quyết định số 43/QĐ-UBCK ngày 18/01/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán tại các văn phòng đại diện sau: