1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022: Giấy mời và các tài liệu kèm theo được cập nhật, công bố trên trang thông tin điện tử của KSS tại đường dẫn: https://kss.com.vn/dai-hoi-dong-co-cong/

Lý do cập nhật: Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường theo Tờ trình của HĐQT