Công ty cổ phẩn chứng khoán KS KSS công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Đức Minh, theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 20/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KS