1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022