1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường, cập nhật theo tờ trình 2812/2022/TTr-ĐHĐCĐ:

1. Giấy mời tham dự họp ĐHĐCĐ

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ

3. Mẫu Phiếu biểu quyết

4. Dự thảo BBH ĐHĐCĐ

5. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ

6. Tờ trình ĐHĐCĐ số 2812/2022/TTr-ĐHĐCĐ