1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 14/11/2022 Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 3 năm 2022.