1. Danh mục ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) công bố thông tin Danh mục vay ký quỹ áp dụng tại đây:

2. Dịch vụ ký quỹ

Cho vay giao dịch ký quỹ là việc KSS thu xếp nguồn vốn để thanh toán hộ cho Quý khách theo thỏa thuận ký kết hai bên tại Hợp đồng khi số tiền mua chứng khoán trên tài khoản của Quý khách vượt quá số tiền ký quỹ trên tài khoản.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng biểu lãi suất dịch vụ tài chính tại KSS áp dụng từ ngày 14/01/2022 như sau:

 

Nội Dung Mức lãi suất trong hạn Mức lãi suất quá hạn
Lãi suất cho vay ký quỹ dành cho khách hàng phổ thông 11%/năm 16.5%/năm

 

3. Chính sách giao dịch ký quỹ chứng khoán
Áp dụng từ ngày 14/01/2022

 

STT Tiêu chí Chính sách
1 Lãi suất margin Theo công bố của KSS từng thời kỳ
2 Lãi suất quá hạn 16.5%/năm
3 Thời hạn khoản vay 89 ngày
4 Hạn mức vay giao dịch ký quỹ phổ thông (*) 3 tỷ VNĐ
5 Tỷ lệ ký quỹ duy trì 85%
6 Tỷ lệ xử lý TSĐB 80%
7 Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm
a Tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày KH nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên
b Tỷ lệ ký quỹ dưới tỷ lệ xử lý TSĐB Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB
c Nợ quá hạn Bán vào ngày làm việc liền sau ngày hết hạn khoản vay
(Trường hợp ngày hết hạn khoản vay rơi vào ngày nghỉ thì ngày hết hạn được tính là ngày làm việc đầu tiên sau ngày hết hạn)
8 Ngày giải ngân T+0

 

Lưu ý:
– 1 năm tính bằng 365 ngày
– Lãi suất quá hạn được áp dụng trong trường hợp đến hoặc quá ngày xử lý TSBĐ của khoản vay nhưng việc xử lý TSBĐ chưa hoàn thành.

– Để đảm bảo thanh toán khoản vay, tài khoản giao dịch chứng khoán có đủ tiền trước 15h30 của ngày thanh toán (không bao gồm ngày nghỉ, thứ bảy và chủ nhật)
– (*) Hạn mức vay GDKQ phổ thông tại KSS sẽ được áp dụng như sau: