Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được vay giao dịch ký quỹ tại KSS đang có:

 

Số mã chứng khoán cho vay: 08 mã
Mã chứng khoán Tỷ lệ cho vay
AGG 50%
HPX 50%
SHI 50%
GMD 50%
PC1 50%
NVL 50%
DGC 50%
VPB 50%

 

Ngày cập nhật: 23/03/2022