Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được vay giao dịch ký quỹ tại KSS đang có:

 

Số chứng khoán cho vay: 05 mã

Mã chứng khoán

Tỷ lệ cho vay

AGG

50%

HPX

50%

SHI

50%

GMD

50%

PC1

50%

Ngày cập nhật: 15/03/2022