Ngày 09/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty VGW thông qua việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo Nghị Quyết số 03/2020/NQ-HĐQT.

Trân trọng!