Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.