Công ty Cổ phần chứng Khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã kiểm toán.