Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin về báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.