Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét.