Ngày 21/06/2021, Công ty Cổ phần Chứng Khoán KS (“KSS”) và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2021 về việc “Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và kỳ soát xét 6 tháng ngày 30/06/20211 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS”.