Ngày 04/06/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020.