Ngày 22/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) thông qua Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT về việc phê duyệt hợp đồng, giao dịch giữa KSS với Công ty Cổ phần KS Group.

Xem nội dụng CV CBTT; NQ.HĐQT

Trân trọng!