Ngày 25/02/2021, VGW đã hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty căn cứ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.