Ngày 26/04/2021, KSS đã hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty căn cứ theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng!