Ngày 30/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KS “KSS” đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NQ-HĐQT về việc:

– Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KSS để ghi nhận việc tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của KSS theo Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán cấp cho KSS ngày 15/07/2021 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 và

– Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hưng – Giám đốc điều hành làm thành viên thuộc Ban Tổng Giám đốc của KSS.

Tải nội dung đính kèm Dieu le; BN

Trân trọng!