Ngày 03/07/2018, Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) về việc soát xét bán niên và kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty