Ngày 11/03/2021, Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Nam Gateway nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập hoạt động của công ty chứng khoán số 09/GPĐC-UNCK do UBCKNN cấp ngày 11/03/2021 với nội dung thay đổi tên Công ty như sau:

Tên Công ty cũ:

– Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway

– Tên tiếng Anh : Vietnam Gateway Securities Joint Stock Company

– Tên giao dịch : Gateway Securities

– Tên viết tắt : VGW

Tên Công ty mới:

– Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

– Tên tiếng Anh : KS Securities Joint Stock Company

– Tên giao dịch : KS Securities

– Tên viết tắt : KSS