Ngày 24/04/2018, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua Điều lệ được chỉnh sửa theo điều lệ mẫu dành cho công ty đại chúng.