Ngày 05/09/2018, ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 đã thông qua Điều lệ sửa đối bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu theo quy định.