Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Việt Nam Gateway được sửa đổi theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2020.