Ngày 08/10/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung liên quan đến nội dung thay đổi tên Công ty.

Trân trọng.