Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) nhận được Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK ngày 15/07/2021 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 cho KSS (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) về việc:

– Thay đổi vốn điều lệ của Công ty;

– Thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty;

– Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

Vui lòng tải CV CBTT;

Trân trọng!