Ngày 08/10/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết v/v thay đổi tên công ty với nội dung như sau:

– Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway;

– Tên Tiếng Anh: Vietnam Gateway Securities JSC

– Tên giao dịch: Gateway Securities

– Tên viết tắt: VGW