Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.