Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2019 đã soát xét bởi Tổ chức kiểm toán được chấp thuận.