Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2020.