Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Nam Gateway công bố báo cáo thường niên năm 2019.