Công ty CP Chứng Khoán Hòa Trung Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018.