Công ty Cổ phần Chứng Khoán KS Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021.

Xem chi tiết CBTT; BCTC Quy 2

Trân trọng!