CBTT về Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét bởi Tổ chức kiểm toán được chấp thuận.