Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét bởi Tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Tải file đính kèm CVCBTT; BCTCBanNien;

Trân trọng!