Công ty cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại KSS, có hiệu lực từ ngày 21/11/2022:

STT Mã chứng khoán Tỷ lệ cho vay
1 AGG 50%
2 SHI 50%
3 GMD 50%
4 PC1 50%
5 NVL 50%
6 DGC 50%
7 VPB 50%
8 DPG 50%
9 DPM 50%
10 NKG 50%

Ngày cập nhật: 18/11/2022