Công ty cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại KSS, có hiệu lực từ ngày 06/12/2022:

STT

Mã chứng khoán

Tỷ lệ ký quỹ

1 AGG 100%
2 SHI 100%
3 GMD 100%
4 PC1 100%
5 NVL 100%
6 DGC 100%
7 VPB 100%
8 DPG 50%
9 DPM 100%
10 NKG 50%

Ngày cập nhật: 05/12/2022